in Augmented Reality

ସତ ଦୁନିଆରେ ମିଛ ବସ୍ତୁ |AUGMENTED REALITY||ODIA||ଓଡ଼ିଆ||Tconcepts-#2ବନ୍ଧୁ, ଏହି video ରେ ମୁଁ Augmented Reality ବିଷୟରେ କହିଛି | AR କଣ ,ଆମେ କେଉଁଠାରେ ତାକୁ use କରି ପାରିବା…

source